specijalistički diplomski stručni
Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija poduzeća Stio transporti d.o.o.

Josip Fabijanić (2016)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu od požara