specijalistički diplomski stručni
Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za drvnu industriju ''Suvenir Sirač''

Vitomir Pintarić (2016)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu od požara